СМЕРНИЦЕ

СМЕРНИЦЕ

Национална Географска Олимпијада  је концепирана према захтевима  Географске олимпијаде средње, јужне и југоисточне Европе и Светске географске олимпијаде.

Смернице за припрему такмичара.

Ове смернице се издају како би се омогућило организаторима, професорима и ученицима да се правилно припреме за олимпијаду!

На олимпијади кроз све нивое такмичења се спроводе следећи облици рада – тестова:

Писани тест

-Мултимедијални тест

Практичан рад

-Теренски рад

Области/Теме из којих ће бити бирана питања у писменом делу теста и мултимедијалном тесту  су:

1. Клима и климатске промене

2. Опасности и контролисање опасности

3. Ресурси и управљање ресурсима

4. Географија животне средине и одрживи развој

5. Облици рељефа, предели и коришћење земљишта

6. Агрикултурна географија и проблеми исхране

7. Становништво и промене становништва

8. Економска географија и глобализација

9. Развојна географија и просторна неједнакост

10. Урбана географија, урбана обнова и урбанистичко планирање

11. Туризам и управљање туризмом

12. Културна географија и регионални идентитети

Потребне вештине:

13. Вештине са картом

14. Истраживачке способности

15. Графичке вештине (читање, анализирање и интерпретирање слике, фотографије, статистика, графикони)

Писмени тест:

-Састоји се од питања. која захтевају актуелна и примењена географска знања и географске вештине;                    

-Уз свако  питање  добијају се материјали (ресурси) који обухватају мапе, фотографије, графиконе, статистику

– Одговори на њих се крећу од сасвим кратких до величине једног пасуса. У одговор могу бити укључени и делови матрица или табела из ресурса, или графикони изведени из датих табела.                                                         Ми не намеравамо да тестирамо само теоријско знање учесника из географије већ очекујемо да учесници покажу да могу да примене своја географска знања и вештине у конкретним регионалним околностима. Регионалне околности могу бити задате и појашњене мапама, сликама и графиконима.

Мулти-медијални тест се састоји од:

40 ставки (0,30  – 2 минуте по ставки, у зависности од комплексности изворног материјала) о питања која су географски и друштвено релевантна;  која захтевају актуелна и примењена географска знања и географске вештине;

-Свака ставка се састоји од карте и / или слике, филма или графикона и кратког питања

-Питање је вишеструког избора са 4 опције одговора

-Тест ће покрити свих 12 тема из листе

У мултимедијалном тесту задата  питања захтевају основне вештине географског размишљања, где такмичари анализирају информације добијене преко мапа, дијаграма и фотографија. Такав  мултимедијални тест није намењен за тестирање способности такмичара да репродукују географске чињенице, већ да тестирају своје вештине у географској анализи.

Теренски рад се састоји од:

1. Посматрања и мапирања

2. Анализа одређене области и прикупљање додатних података потребних за ту област

3. Решавање задатка које укључује предлог просторног плана или карте

Корак 1: мапирање одређене области:

Вештине које су потребне током мапирња су:

1. Посматрање

2. Именовање посматраних појава

3. Лоцирати феномен на мапи

4. Користити одговарајуће графичке симболе

5. Описивање појаве у легенди мапе, коришћењескале и оријентација

Ученици могу, на пример,добити основну карту и задатак да додајуи  нформације на њу користећи одговарајуће картографске вештине.

Корак 2:  на подручју теренског рада постоји (реални или хипотетички) просторни проблем који ће бити представљен учесницима. Случај се односи на физичко планирање и / или планирање животне средине. Случај / Проблем ће бити уведен и документован учесницима, као и процедура и услови  на решавању проблема.

Корак 3: на основу мапирања и анализе свих информација о случају,  учесници морају да осмисле просторни план који се бави представљеним проблемом, и дају  објашњење одабраних избора/решења. Објашњење треба да покаже да је учесник  разумео природу проблема и направио везе између својства/особине  терена на ком је рађенои предложеног просторног плана. У образложењу коришћење графичког материјала(дијаграми, фотографије, графикони, статистика) је боље од дугих текстова. Карта (просторни план) јеобавезна; избордодатних информација је на учесницима.

-Резултат задатка: он укључује кратку анализу природе проблема, циљеви предлога, визуелизацију предложеног решења у обликукарте или плана, објашњење предложеног плана / мера / активности.

Тестови и задаци нису подељени по узрасту – разредима учесника, већ су за све узрасте универзални. 

  • Градиво које је предмет на тестовима и задацима представља свеобухватно градиво из наставе Географије у основним и средњим школама.