О ОЛИМПИЈАДИ

НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАСКА ОЛИМПИЈАДА СЕ ОДРЖАВА ПОД  ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 Регионални центар за таленте Београд 2, је прихватио услове Интернационалне географске олимпијаде, под покровитељством Интернационалне географске уније, и од 2015. године организује  НАЦИОНАЛНУ ГЕОГРАФСКУ ОЛИМПИЈАДУ.

НГО је јединствена прилика да ученици средњих школа покажу географске вештине и разумевање Географије као научне области. Учешће на НГО је и  награда ученицима срдњих школа за њихово показано знање из области Географије у својим школама.

ЦИЉЕВИ ОЛИМПИЈАДЕ:

 • Популаризација Географије код ученика средњих школа,
 • Пружање могућности да ученици покажу своје знање и креативност,        
 • Упознавање ученика са захтевима на међународним олимпијадама.                    
 • Кроз учешће на међународним олимпијадама, успостављају се контакти младих из различитих земаља и тиме се доприноси већем разумевању између нација,  
 • Размена искустава професора географије и доношење предлога и сугестија за побољшање начина учења и прихватања савременијих метода наставе Географије.

Полазећи од чињеницеда je Географско образовање од виталног значаја за грађане XXI века, Организатори НГО /Географски факултет и Регионални центар за таленте/ се залажу за :

 • Сарадњу са међународним и националним институцијама из области Географије,
 • идентификација и ширење најбољих пракси наставе у средњоим школама,
 • лобирање географије у државним организацијама,
 • давање препорука за наставу географије у школама,
 • едукација наставног особља, и њихово укључивање у реализацији циљева НГО,
 • сарадња са међународним организацијама младих научника,
 • покретање летњих кампова за професоре и ученике из облати Географије,
 • Национална географска олимпија да је такмичење ученика средњих школа из области Географије.
 • На овом такмичењу могу да учествују сви заинтересовани ученици средњих школа /гимназије и стручне школе/.
 • Национална географска олимпијада је индивидуално такмичење.
 • НационалнаГеографска олимпијада се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошкогразвоја, и налазисе у Календару такмичења и смотри које објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
 • Правила, смернице и начин спровођења такмичењаје у складу Балканском и Светском географском олимпијадом, и захтевима који су неопходни за спровођењем да би се узелоучешће на Балканској и  Светској географској олимпијади.
 • Организациони одбор сваке године доноси Правилник такмичења за наредни циклус такмичења. Правилником се између осталог регулише :

– начин спровођења такмичења, /примена тестова/

– начин вредновања постигнућа,

– место одржавања такмичења,

 • Национална географска олимпијада се организује на четири нивоа такмичења /Школски, Општински, Регионални и Републички ниво/
 • Такмичење на Републичком нивоу НГО обавезно се састоји из три дела и то :

-Писани тест

-Мултимедијални тест

-Теренски рад

 • Градиво које је предмет на тестовима и задацима представља свеобухватно градиво из наставе Географије у основним и средњим школама.
 • Области/Теме из којих ће бити бирана питања у писменом делу  теста и мултимедијалном тесту су:
 1. Клима и климатске промене
 2. Опасности и контролисање опасности
 3. Ресурси и управљање ресурсима
 4. Географија животне средине и одрживи развој
 5. Облици рељефа, предели и коришћење земљишта
 6. Агрикултурна географија ипроблеми исхране
 7. Становништво и промене становништва
 8. Економска географија и глобализација

9.Развојна географија и просторна неједнакост

 1. Урбана географија, урбана обнова и урбанистичко планирање
 2. Туризам и управљање туризмом
 3. Културна географија и регионални идентитети
 • Мулти-медијални тест се састоји од:

40 ставки (1 – 2 минуте  по ставки, у зависности  од  комплексности  изворног  материјала) са питањима која су географски и друштвено  релевантна, која захтевају актуелна и примењена географска  знања и географске  вештине и баве се физичком и социјалном географијом

-Свака ставка се састоји од карте и / или слике, филма или графикона и кратког питања

-Питање је вишеструког избора  са 4 опције одговора

-Тест покрива  свих 12 тема из листе

У  мултимедијалном  тесту  задата   питања захтевају основне вештине географског размишљања, где такмичари анализирају  информације  добијене преко мапа, дијаграма и фотографија. Такав мултимедијални тест није намењен за тестирање способности такмичара да репродукују географске чињенице, већ да тестирају своје вештине у географској  анализи.

 • Теренски рад се састоји од:
 1. Посматрања и мапирања
 2. Анализе  одређенеобласти и прикупљање додатних података потребних за ту област
 3. Решавање задатка које укључује предлог просторног плана или карте

Корак 1: мапирање одређене области:

Вештине које су потребне током мапирња су:

 1. Посматрање
 2. Именовање посматраних појава
 3. Лоцирати феномен на мапи
 4. Користити одговарајуће графичке симболе
 5. Описивање појаве у легендама и мапама, коришћење скале и оријентација

Ученици могу,на пример, добити основну карту и задатак да додају информације на њу користећи одговарајуће картографске вештине.

Корак 2: на подручју теренског рада постоји (реални или хипотетички) просторни проблем који ће бити представљен учесницима. Случај се односи на физичко планирање и/или планирање животне средине. Случај/проблем ће бити уведен и документован учесницима, као и процедура и услови за рад на решавању  проблема. Ово се може урадити на више начина: презентација, радионица, кратки излети до терена (или сличног подручја), прикупљање додатних података на терену, итд

Корак 3: на основу мапирања и анализе свих информација о случају,

Учесници морају да осмисле просторни план који  се бави представљеним проблемом, и дају  објашњење одабраних избора/решења. Објашњење треба да покаже да  је учесник  разумео природу проблема и направио везе између својства/особине терена на ком је рађено и предложеног просторног плана.                                                                                          

У образложењу коришћење графичког  материјала (дијаграми, фотографије, графикони, статистика) је боље од дугих начина образложења.  Карта (просторни план) је обавезна; избор додатних  информација је на учесницима.

 • Финансирање такмичења и смотри врши се у складу са чл. 157. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС”, бр. 72/09,52/11и 55/13).

ОРГАНИЗАТОРИ :

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД 2

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ  БУ

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ “РУЂЕР БОШКОВИЋ”

ОСНИВАЧ ТАКМИЧЕЊА 

Никола Срзентић
Директор Регионалног центра за таленте Београд