ПРАВИЛНИК НГО 2015

П Р А В И Л Н И К    такмичења за

НАЦИОНАЛНУ ГЕОГРАФСКУ ОЛИМПИЈАДУ

Члан 1.

Национална географска олимпијада је такмичење ученика средњих школа из области Географије.  На овом такмичењу могу да учествују сви заинтересовани ученици средњих школа. Национална географска олимпијада је појединачно  такмичење.

Члан 2.

Национална Географска Олимпијада  прати наставни план и програм по глобалном гимназијском наставном плану и програму.                                                                          Национална Географска Олимпијада  је концепирана према захтевима Балканске  интернационалне олимпијаде и Светске географске олимпијаде, и као таква је квалиикациона за Балканску геограску олимпијаду.

Члан 3.

Сваки ученик заинтересован да учествује на Националној Географској олимпијади је дужан да поднесе електронску пријаву за учешће, која се налази на сајту: www.ngolimijad.org.rs

Члан 4.

Рок за подношење пријаве је 20. децембар 2014. Године.

Члан 5.

На основу приспелих пријава, пријављени кандидати раде тест провере знања из области Географије, 31. јануара 2015. године.  На првом, другом и трећем нивоу такмичења, /прво,друго,треће место/, рангирање ће бити примењено само на ЗАВРШНОМ НИВОУ такмичења.

Члан 6.

Тестове обезбеђује организатор олимпијаде, и они ће се радити у најближем Регионалном центру за таленте.  Сваки учесник може да бира  /од понуђених Регионалних центара/ у коме ће радити тест.   Регионални центри по завршеном тестирању шаљу урађене тестове на преглед организатору,

Члан 7.

Организатор је дужан да у року од 5 дана од обављеног тестирања објави резултате и обавети ученике о успеху на тесту.  Ранг листа најуспешнијих ће бити објављена на сајту.

Члан 8.

Број учесника на Националној Географској Олимпијади је  није лимитиран већ је у зависности од успешности на тесту провере знања.  У зависности од резултата теста организатор оставља могућност још два круга тестирања која би се одржала   21. Фебруар  2015.  и 21. марта а према Календару такмичења  Министарства образовања, науке и технолошког развоја.

Члан 9.

Национална Географска Олимпијада састоји се из три дела и то :

-Писани тест

-Мултимедијални тест

-Теренски рад

Члан 10 .

Области/Теме из којих ће бити бирана питања у писменом делу теста и мултимедијалном тесту  су:

          1. Клима и климатске промене 

            2. Опасности и контролисање  опасности                                                                                        3. Ресурси и управљање ресурсима                                                                                                   4. Географија животне средине и одрживи развој                                                                       5. Облици рељефа, предели и коришћење земљишта                                                                6. Агрикултурна географија и проблеми исхране                                                                        7. Становништво и промене становништва                                                                                    8. Економска географија и глобализација                                                                                        9. Развојна географија и просторна неједнакост                                                                         10. Урбана географија, урбана обнова и урбанистичко планирање                                     11. Туризам и управљање туризмом                                                                                                12. Културна географија и регионални идентитети

 

Члан 11.

Писани тест састоји се од 30 питања. која захтевају актуелна и примењена географска знања и географске  вештине                                                                                                                   Уз свако  питање  добијају се материјали (ресурси) који обухватају мапе, фотографије, графиконе, статистику     Одговори на њих се крећу од сасвим кратких до величине једног пасуса. У одговор могу бити укључени и делови матрица или табела из ресурса, или графикони изведени из датих табела.

Ми не намеравамо да тестирамо само теоријско знање учесника из географије већ очекујемо да учесници покажу да могу да примене своја географска знања и вештине у конкретним регионалним околностима. Регионалне околности могу бити задате и појашњене мапама, сликама и графиконима.

 Члан 12.

Мулти-медијални тест се састоји од:    40 ставки (0,30  – 2 минуте по ставки, у зависности од комплексности изворног материјала)

Питања   су географски и друштвено релевантна;  која захтевају актуелна и примењена географска знања и географске вештине;

Свакопитање се састоји од карте и / или слике, филма или графикона и кратког питања                                                                                                                                                             Питања су вишеструког избора са 4 опције одговора.                                                                   У мултимедијалном тесту задата  питања захтевају основне вештине географског размишљања, где такмичари анализирају информације добијене преко мапа, дијаграма и фотографија. Такав  мултимедијални тест није намењен за тестирање способности такмичара да репродукују географске чињенице, већ да тестирају своје вештине у географској анализи.

Члан 13.

Теренски рад се састоји од:

1. Посматрања и мапирања                                                                                                                            2. Анализа одређене области и прикупљање додатних података потребних за ту област                                                                                                                                                                             3. Решавање задатка које укључује предлог просторног плана или карте

Корак 1: мапирање одређене области:

Вештине које су потребне током мапирња су:                                                                                     1. Посматрање                                                                                                                                                          2. Именовање  посматраних појава                                                                                                       3. Лоцирати феномен на мапи                                                                                                                       4. Користити одговарајуће графичке симболе                                                                                   5. Описивање појаве у легенди мапе, коришћење скале и оријентација                            Ученици могу, на пример,добити основну карту и задатак да додају информације на њу користећиодговарајуће картографске вештине.

Корак 2:  на подручју теренског рада постоји (реални или хипотетички) просторни проблем који ће бити представљенучесницима. Случај се односи на физичко планирање и / или планирање животне средине. Случај / Проблемће бити уведен и документован учесницима, као и процедура и услови зарад на решавању проблема. Ово се може урадити на више начина: презентација,радионица, кратки излети до терена (или сличног подручја), прикупљање додатних података на терену, итд

Корак 3: на основу мапирања и анализе свих информација о случају,  учесници морају да осмисле просторни план који се бави представљеним проблемом, и дају  објашњење одабраних избора/решења. Објашњење треба да покаже да је учесник  разумео природу проблема и направио везе између својства/особине  терена на ком је рађенои предложеног просторног плана. У образложењу коришћење графичког материјала(дијаграми, фотографије, графикони, статистика) је боље од дугих текстова. Карта (просторни план) јеобавезна; избордодатних информација је на учесницима.

-Резултат задатка: он укључује кратку анализу природе проблема, циљеви предлога, визуелизацију предложеног решења у обликукарте или плана, објашњење предложеног плана / мера / активности.

 Члан 14.

Рангирање постигнутих резултата.

  1. Писани тест /30 питања/  доноси максимум 30 поена,
  2.  Мулти-медијални тест /40 питања/ доноси максимум 40 поена
  3. Теренски рад  доноси 3 /задатка/ х 10 поена – максимално 30 поена 

Максималан могућ број поена је 100. 

Национална геограска олимпијада је такмичење које се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

I  место освајају сви учесници који освоје  90 – 100 поена

II  место освајају сви учесници који освоје 80 – 90 поена

III  место освајају сви учесници који освоје 70 – 80 поена

Члан 15.

Сви учесници Националне геограске олимпијаде, као и њихови проесори – пратиоци, добијају сертификате о учешћу на олимпијади.

Најуспешнији добијају дипломе за остварени пласман и медаље према рангу који су освојили.  Ове дипломе су верификоване од стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја.

Поред диплома за пласман, организатор додељује и специјалне дипломе за најуспешније по сегментима такмичења.

Члан 16.

НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА,  ће се одржати,  25 или 26. Априла 2015. Године.   Место одржавања олимпијаде Београд.

Члан 17.

Четири најуспешнија ученика са Националне Географске олимпијаде, стичу право учешћа на Балканској Географској Олимпијади, чије је одржавање предвиђено од  21-27  јуна 2015.

Члан 18.

Трошкове учешћа на Национлној Географској Олимпијади сноси локална заједница, школа или сам учесник.   Трошкови подразумевају превоз до Београда.

ОРГАНИЗАТОРИ ТАКМИЧЕЊА

новембар, 2014