ПРАВИЛНИК НГО 2016

П Р А В И Л Н И К

Такмичења за

НАЦИОНАЛНУ ГЕОГРАФСКУ ОЛИМПИЈАДУ 2016.

Члан 1.

Национална географска олимпијада је такмичење ученика средњих школа из области Географије.  На овом такмичењу могу да учествују сви заинтересовани ученици средњих школа. Национална географска олимпијада је појединачно такмичење.

Члан 2.

Национална Географска олимпијада се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и налази се у Календару такмичења и смотри које објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Члан 3.

Правила, смернице и начин спровођења такмичења је у складу Балканском и Светском географском олимпијадом, и захтевима који су неопходни за спровођењем да би се узело учешће на Балканској и  Светској географској олимпијади.

Члан 4.

Сваки ученик заинтересован да учествује на Националној Географској олимпијади је дужан да поднесе електронску пријаву за учешће, која се налази на сајту: www.ngolimijad.org.rs

Члан 5.

Рок за подношење пријаве је 25. Новембар  2015. Године.

Члан 6.

На основу приспелих пријава, пријављени кандидати раде тест провере знања из области Географије, 30. јануара 2016. године.

 Тестове обезбеђује организатор олимпијаде, и они ће се радити у  школама.

Тестове  прегледају професори у школи и достављају резултате организатору Олимпијаде.

То је први ниво такмичења „Школски ниво“.

Организатор је дужан да у року од 5 дана од обављеног тестирања објави резултате и обавети ученике о успеху на тесту.  Ранг листа најуспешнијих ће бити објављена на сајту.

Члан 7.

 Други ниво такмичења „Општинско такмичење“ .  Тестове обезбеђује организатор олимпијаде.  У зависности од броја ученика у појединим општинама,  зависи начин организације овог  нивоа такмичења.

 Организатор је дужан да у року од 5 дана од обављеног тестирања објави резултате и обавети ученике о успеху на тесту.  Ранг листа најуспешнијих ће бити објављена на сајту.

Члан 8.

Трећи ниво такмичења, ће бити организован у Регионалним центрима за таленте. Уколико не постоји центар за таленте у граду из којег долази неки ученик, он се сам опредељује у ком Центру ће радити тест.  На регионалном нивоу такмичења раде се два сегмента и то :

-Писани тест

-Практичан рад

Члан 9.

 Четврти ниво такмичења НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА – Републички ниво , одржава се 20,21 и 22. Маја 2016. Године.

Члан 10.

Национална Географска Олимпијада састоји се из три дела и то :

-Писани тест

-Мултимедијални тест

-Теренски рад

Члан 11.

Градиво које ће бити предмет на тестовима и задацима представља свеобухватно градиво из наставе Географије у основним и средњим школама.

Члан 12.

 Области/Теме из којих ће бити бирана питања у писменом делу  теста и мултимедијалном тесту

су:

1. Клима и климатске промене

2. Опасности и контролисање опасности

3. Ресурси и управљање ресурсима

4. Географија животне средине и одрживиразвој

5. Облици рељефа, предели и коришћењеземљишта

6. Агрикултурна географија ипроблемиисхране

7. Становништво и промене становништва

8. Економска географија и глобализација

9.Развојна географија и просторна неједнакост

10. Урбана географија, урбана обнова и урбанистичко планирање

11. Туризам и управљање туризмом

12. Културнагеографија и регионалниидентитети

Члан 13.

Писмени  тест:

-Састоји се од 6 тема (око 20 – 25 минута по теми.):

О питањима која су географски и друштвено релевантна;

Који захтевају актуелна и примењена географска знања и географске вештине;

и баве се физичком и социјалном географијом

-Уз сваку тему добијају се материјали (ресурси) који обухватају мапе, фотографије, графиконе, статистику

-Из сваке теме траже се одговори на неколико питања. Одговори на њих се крећу од сасвим кратких до величине једног пасуса.

-Избор6 темасасписка  од 12  је  направљен од стране комисије која дизајнира тест

Члан 14.

Мулти-медијални тест се састоји од:

-40 ставки (1 – 2 минуте  по  ставки, у зависности  од  комплексности  изворног  материјала)

О питањима која су географски и друштвено  релевантна;

Који захтевају актуелна и примењенаг  еографска  знања и географске  вештине;

И баве сефизичком и социјалном географијом

-Свака ставка се састоји од карте и / или слике, филма или графикона и кратког питања

-Питање је вишеструког избора  са 4 опције одговора

-Тест ће покрити  свих 12 тема из листе

У мултимедијалном тесту  задата   питања захтевају основне вештине географског размишљања, где такмичари анализирају  информације  добијене преко мапа, дијаграма и фотографија. Такав мултимедијални тест није намењен за тестирање способности такмичара да репродукују географске чињенице, већ да тестирају своје вештине у географској  анализи.

Идеалано би било да сваки ученик поседује лични рачунар  на коме ће радити мултимедијални тест како би могао сам да управљасвојим временом током израде теста. Ако то нијемогуће пројектоваћемо  питања на великом екрану.

Члан 15.

Теренски рад се састоји од:

1. Посматрања и мапирања

2. Анализе  одређене области и прикупљање додатних података потребних за ту област

3. Решавање задатка које укључује предлог просторног плана или карте

Корак 1:мапирање одређене области:

Вештине које су потребне током мапирња су:

1. Посматрање

2. Именовање посматраних појава

3. Лоцирати феномен на мапи

4. Користити одговарајуће графичке симболе

5. Описивање појаве у легенди мапе, коришћење скале и оријентација

Ученици могу,на пример,добити основну карту и задатак да додају информације на њу користећи одговарајуће картографске вештине.

Корак 2: на подручју теренског рада постоји (реални или хипотетички) просторни проблем који ће бити представљен учесницима. Случај се односи на физичко планирање и / илипланирање животне средине.Случај / Проблем ће бити уведен и документован учесницима, као и процедура и условиза рад на решавању  проблема.Ово се може урадити на више начина: презентација,радионица, кратки излети до терена (или сличног подручја), прикупљање додатних података на терену, итд

Корак 3: наоснову мапирања и анализе свих информација о случају,

Учесници морају да осмисле просторни план који  се бави представљеним проблемом, и дају  објашњење одабраних избора/решења. Објашњење треба да покаже да  је учесник разумео природу проблема и направио везе између својства/особине терена на ком је рађено и предложеног просторног плана.                                                                                  У образложењу коришћење графичког  материјала (дијаграми, фотографије, графикони, статистика) је боље од дугих текстова.                                                                                               Карта (просторни план) је обавезна; избор додатних  информација је на учесницима.

Члан 16.

Критеријуми за бодовање.

  • Писани тест /25 до 30 питања/ носи  30 бодова,
  • Мултимедијални тест / 40 питања/ носи 40 бодова,
  • Теренски рад  30 бодова

Бодоваће се следеће:

-Резултат  мапирања: мапа одређене области  /10 бодова/

-Резултат  задатка: он укључује кратку анализу природе проблема, циљеве предлога, визуелизацију предложеног решења у облику карте или плана, објашњење предложеног плана /мера / активности. /20 бодова/

Члан 17.

Максимално могућ број освојених бодова је 100.  Учесник Националне географске олимпијаде који освоји испод 60 бодова не може остварити пласман.

Члан 18.

Рангирање ученика по успеху биће примењено на Регионалном и Републичком нивоу.  Организатор за те нивое такмичења обезбеђује дипломе за успешне ученике. Ученици који освоје прво, друго и треће место на претходном нивоу, пласирају се на републичко такмичење.

                Прво место на републичком такмичењу и смотри припада ученику који освоји највећи број бодова. Друго и треће место припада ученицима који према даљем редоследу имају највећи број бодова. Ученици који имају исти број бодова деле одговарајуће исто место.

Ученици који остваре пласман на Републичком нивоу добијају дипломе потписане од стране Министарства просвете, науке и технолошкохг развоја.

Члан 19.

Комисије за израду тестова, формирање теренских задатака и бодовање постигнутих резултата на Националној Географској Олимпијади, сачињавају професори и  стручњаци  са Географског факултета у Београду.

Члан 20.

НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА,  ће се одржати 20-22.  Маја  2016. Године.   Републички ниво , одржава се 20,21 и 22. Маја 2016. Године у Радаљ Бањи код Малог Зворника.

Члан 21.

Четири најуспешнија ученика са Националне Географске олимпијаде, стичу право учешћа на Балканској Географској Олимпијади, чије је одржавање предвиђено од  24-30  јуна 2016.

Члан 22.

Финансирање такмичења и смотри врши се у складу са чл. 157. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09,52/11и 55/13).

ОРГАНИЗАТОРИ ТАКМИЧЕЊА

Београд, септембар 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *